Visie op de ziel

Ik ga uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens bestaat uit een lichaam, een geest (mentaal-emotioneel bewustzijn) en een ziel. De ziel is de essentie van wie we zijn. Onze kern. Deze is onvergankelijk en van nature compleet. Het lichaam en de geest kunnen ziek zijn of gebreken vertonen, en hiermee beperkingen of lijden veroorzaken. Echter, in onze ziel zijn we altijd ‘heel’. Op dit niveau ‘zijn’ we; zonder meer en voorbij elke vorm of beperking. Hier kunnen we ook eenheid en verbondenheid ervaren met iets ‘groters’. 

Verbinding maken met de ziel betekent daarom verbinding maken met ‘heel-heid’. En dit brengt automatisch gevoelens van ontspanning, veiligheid, vreugde en welzijn met zich mee. Het bevordert bovendien acceptatie, vertrouwen, overgave en een gevoel van diepte en zingeving.

Juist in situaties die we vanuit ons verstand als ongewenst of uitzichtloos zouden bestempelen, is dit geen overbodige luxe ! Daarom stel ik dat bij langdurig lichamelijk of geestelijk lijden, cognitieve achteruitgang, of in de palliatief-terminale fase contact met de ziel zeer waardevol en helend is. Het voorkomt dat we ‘onze tijd maar uitzitten’ of dat we verdrinken in emoties. En het helpt om ook deze fase van het leven als zinvol en verdiepend te beschouwen.

De essentie van mijn werkwijze

Ieder mens is uniek, en iedere zorgsituatie is uniek. Daarom is Ziel & Zorg altijd maatwerk. Om te beginnen zoek ik intuïtief naar de meeste geschikte ingang om contact met iemand te maken. En sluit daarmee altijd aan bij waar de betreffende persoon ‘zit’. Lichamelijk, geestelijk, in het proces dat plaatsvindt en in de mate van zielsverbinding.

Vervolgens ‘doe’ ik eigenlijk niet zozeer iets…. maar  fungeer als een bedding. Via mijn aanwezigheid ontstaat er een open ruimte. Een open ruimte in de tijd, een open ruimte in bewustzijn, een open ruimte waar alles wat zich aandient mag zijn. Ik bewaak deze open ruimte en zorg ervoor dat de energetische sfeer zuiver en helder is.

Deze zuivere, open ruimte geeft degene om wie het gaat de veiligheid om zich op het diepste niveau te ontspannen. Daarmee kan er overgave plaatsvinden aan het proces of aan datgene wat op dat moment doorgang wil krijgen. In de ervaring van veiligheid, ontspanning en overgave ontstaat verzachting, verdieping en verbinding met de ziel. En ook al is iemand dit niet (meer) cognitief bewust, deze zielsverbinding is altijd helend en zeer wezenlijk. Het is als een innerlijk anker, dat er altijd is en waar we in thuis kunnen komen – voorbij elke beperking of ziekte.

Wat ik dus boven alles ‘doe’ is aanwezig zijn. Zoveel mogelijk op een praktische en alledaagse manier. Zonder hoogdravendheid. Zien en voelen wat nodig is. De ander zien en voelen. Dienstbaar zijn aan het proces van de ander. Naar gelang de situatie vraagt kan ik voor de praktische invulling putten uit een breed scala aan ondersteunende instrumenten (zie kader ‘hoe’ hiernaast).

Aandacht voor en betrokkenheid van naasten of andere betrokkenen

Ziel & Zorg kan een tijd van ‘ziek-zijn’ (zowel lichamelijk als geestelijk) als ook een tijd van sterven tot een waardevolle periode in een mensenleven maken. Een tijd van verdieping en verbinding met de essentie van mens-zijn. Dit geldt niet alleen voor de persoon om wie het gaat, maar ook voor mensen die eromheen staan: partner, familieleden, mantelzorgers en zelfs de zorgverleners die de fysieke zorg verlenen. Daarom kunnen ook deze mensen desgewenst in de begeleiding betrokken worden.